POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZMUDALINE.SHOPLO.COM

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane poniżej, mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: www.zmudaline.shoplo.com.
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu.
 3. Sprzedawcą prowadzącym Sklep i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Martyna Żmuda-Trzebiatowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ZMUDALINE Martyna Żmuda-Trzebiatowska, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Zwierzyniecka 32/19, 60-814 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), NIP: 8762462246, REGON: 385901650, zwana dalej „Administratorem”.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.zmudaline@gmail.com i pod numerem telefonu: 510-061-370.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”.
 6. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe Klienta, jak również innych osób, które z upoważnienia Administratora uzyskały dostęp do danych osobowych Klienta. Każda z tych osób została zapoznana z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa i zobowiązana do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań.
 7. Administrator w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udziela Klientom wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, oraz prowadzi z nimi wszelką komunikację na mocy art. 15-22 i 34 RODO. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli Klient tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 8. Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekun prawny osoby niepełnoletniej posiąda informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronie Sklepu powinien skontaktować się z Administratorem celem usunięcia tych danych z bazy.

 

 1. ZAKRES i CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Administratora, niezależnie od formy ich przetwarzania oraz tego, czy są to dane przetwarzane w zbiorach danych, w zestawach czy stanowią pojedyncze informacje osobowe.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być gromadzone przez Administratora poprzez następujące działania:
 1. dobrowolnie wprowadzenie lub podanie danych osobowych przez Klienta,
 2. zebranie danych osobowych w sposób automatyczny podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
 2. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora to:
 1. świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści zamieszczonych w Sklepie, w tym rejestracja, logowanie i zarządzanie Kontem,
 2. zawieranie i realizacja Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu,
 3. sprawne prowadzenie i funkcjonowanie Sklepu, w tym zapewnianie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i ujawniania nadużyć,
 4. wypełnianie zobowiązań Administratora, w szczególności w zakresie procedur reklamacyjnych dotyczących zawartych za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży oraz w zakresie procedur reklamacyjnych dotyczących funkcjonowania Sklepu,
 5. realizacja działań marketingowych Administratora,
 6. analityczne i statystyczne.

 

 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
 3. Login,
 4. Hasło,
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. numer rachunku bankowego,
 7. NIP,
 8. numer zamówienia,
 9. inne dane podane przez Klienta w Sklepie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
  1. W związku z charakterem niektórych Produktów dostępnych w Sklepie, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach w Sklepie.

 

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest:

 1. art. 6 par. 1 lit. a RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskano zgodę Klienta w danym celu związanym z przetwarzaniem,
 2. art. 6 par. 1 lit. b RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem w celu wykonania umowy (odnosi się to również do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży, takich jak np. obsługa zapytań dotyczących Produktów),
 3. art. 6 par. 1 lit. c RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, gdy na Administratorze spoczywa obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych Klienta,
 4. art. 6 par. 1 lit. d RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, gdy dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej,
 5. art. 6 par. 1 lit. f RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, gdy ma ono zastosowanie w odniesieniu do uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadniony interes Administratora polega na zapewnieniu przyjaznej dla Klientów, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celach rozliczeniowych dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Administratora maksymalnie przez okres wynoszący 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z Umową Sprzedaży zawartą za pośrednictwem Sklepu.
 2. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe Klientów będą przechowywane tak długo, jak długo istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Sklepu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
 2. pracownicy i współpracownicy Administratora,
 3. współadministratorzy,
 4. podmioty świadczące usługi:
 1. informatyczne,
 2. płatnicze,
 3. prawne,
 4. księgowo – finansowe,
 5. audytorskie,
 6. kontrolne,
 7. windykacyjne.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
  1. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej oraz na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako: „EOG”).
  2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Administratora lub Przetwarzającego, jednakże tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO, stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku Stanów Zjednoczonych przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list.
  3. O zamiarze przekazania danych osobowych Klienta poza EOG Administrator informuje na etapie ich zbierania.

 

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale może okazać się konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych zdefiniowanych w pkt. 2 powyżej, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w całości lub w części w przypadku niepodania danych.

 

 1. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji Klienta.

 

 1. AUTOMATYCZNE ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podczas korzystania ze Sklepu dane osobowe Klientów zbierane są również automatycznie w logach systemowych Sklepu, przez pliki „cookies” oraz przez system „Web Beacon”.
 2. Od momentu połączenia się Klienta ze Sklepem, w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie.
 3. Opisane w ust. 2 powyżej dane, przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz celem zbierania ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 4. W celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w szczególności w celu dostosowania oferowanych w ramach Sklepu Produktów do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób go odwiedzających, Administrator wykorzystuje pliki „cookies”.
 5. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu, które umożliwiają:
  1. uwierzytelnienie i utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Klientów, w szczególności przeprowadzanie analiz i badań oraz audytu oglądalności, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
  3. personalizację przekazów marketingowych,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu,
  5. zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,
 1. prezentowanie na stronie Sklepu mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com.
 2. W Sklepie wykorzystywane są pliki „cookies”:
 1. sesyjne - ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej lub wyłączeniu komputera,
 2. trwałe - przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta, pozostające tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,
 3. własne - pochodzące bezpośrednio z witryny Sklepu,
 4. zewnętrzne - pochodzące z witryny zewnętrznej,
 5. konfiguracji - umożliwiające ustawienie funkcji i usług w Sklepie,
 6. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Sklepie,
 7. funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Klienta funkcjonalności Sklepu,
 8. reklamowe - umozliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Klienta.
 1. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików „cookies” na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 3. Niektóre podstrony Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „Web Beacons” (elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w „cookies”, w celu oceny efektywności reklam.
 4. Administrator informuje, że w ramach Sklepu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Klientom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Sklepu w urządzeniu Klienta mogą być dodatkowo umieszczone pliki „cookies” pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Klientom skorzystania z funkcjonalności Sklepu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików „cookies”w swojej polityce prywatności w związku z czym Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików „cookies”. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Klient zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików „cookies”, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

 1. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator realizując Politykę Prywatności dopuszcza, by dane osobowe Klientów były przetwarzane poza jego własnymi strukturami organizacyjnymi.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, chroniących prawa Klientów. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej i wiążą podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa Administratora.
 3. Przetwarzający jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane dane osobowe Klienta, wyłącznie na polecenie Administratora. Jeśli Klient zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jego danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 7 Dni Roboczych, przekazuje taką prośbę Administratorowi.

 

 1. PRAWA KLIENTA
       1. Administrator uwzględnia w zachodzących w jego strukturze procesach przetwarzania danych osobowych, procedury i zasady ułatwiające Klientom wykonywanie praw przysługujących im na mocy przepisów RODO, w szczególności:
  1. prawo do wycofania wyrażonej zgody – Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą,
  2. prawo dostępu - Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem danych poza Unię Europejską. Klient ma prawo również uzyskać kopię swoich danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania danych - Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych: jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, jeśli wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, jeśli wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, jeśli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami Sprzedaży,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania - Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta,
  6. prawo do przenoszenia danych - Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach,
  7. prawo sprzeciwu - Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień,
  8. prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  9. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem na jeden z adresów podanych we wstępie Polityki Prywatności.
 2. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności Klienta. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Klienta, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia Klienta, o takim naruszeniu.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator gwarantuje, że określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych Klientów zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych określonymi w art. 5 RODO oraz że są z nimi zgodne.

 

 1. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie korzystania z Serwisu, w szczególności aby zapobiec ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie i w tym celu Administrator wdrożył i stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:
 1. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 1. Środki wskazane w ust. 1 są raz na rok poddawane przeglądom i uaktualniane.
 2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administrator uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na adres podany we wstępie Polityki Prywatności.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl