REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZMUDALINE.SHOPLO.COM

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy, udostępniony pod adresem: www.zmudaline.shoplo.com, jest Martyna Żmuda-Trzebiatowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ZMUDALINE Martyna Żmuda-Trzebiatowska, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Zwierzyniecka 32/19, 60-814 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), NIP: 8762462246, REGON: 385901650.

 

Ze Sprzedawcą można skontaktować się w każdy z niżej wskazanych sposobów:

 1. pisemnie lub osobiście pod adresem: ZMUDALINE Martyna Żmuda-Trzebiatowska, ul. Zwierzyniecka 32/19, 60-814 Poznań,
 2. telefonicznie pod numerem: 510-061-370,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.zmudaline@gmail.com.

 

 

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z wielkiej litery, mają następujące znaczenie:

 1. COOKIES – informacje zapisywane przez Sklep na komputerze Klienta, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera ze Sklepem.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień, przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – elektroniczny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. HASŁO – ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Konta, ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca skorzystać ze Sklepu, w szczególności zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 7. KONTO – oznaczony indywidualnym, podanym przez Klienta Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 8. LOGIN – adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas procesu rejestracji i używany do każdorazowego skorzystania z Konta.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI – ustanowiony i stosowany przez Sprzedawcę dokument, regulujący zasady ochrony danych osobowych i prywatności Klienta, stanowiący integralną część Regulaminu.
 10. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – wiadomość e-mail, wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane.
 11. PRODUKT – materiał tworzony i dostarczany w postaci cyfrowej, w szczególności e-book, oferowany w ramach Sklepu przez Sprzedawcę.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu, sporządzony w oparciu o treść art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 13. SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.zmudaline.shoplo.com.
 14. SPRZEDAWCA – Martyna Żmuda-Trzebiatowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ZMUDALINE Martyna Żmuda-Trzebiatowska, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Zwierzyniecka 32/19, 60-814 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), NIP: 8762462246, REGON: 385901650.
 15. STRONA – odpowiednio Klient lub Sprzedawca, łącznie zwani w Regulaminie Stronami.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się Produkt ten odebrać i zapłacić Sprzedawcy ustaloną cenę.
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – nieodpłatna usługa, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

 

 1. REGULAMIN
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.zmudaline.shoplo.com w formie umożliwiającej jego swobodne pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdym czasie poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.
 3. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych, w tym w szczególności:
 1. zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych,
 2. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych,
 3. zasady zawierania drogą elektroniczną Umów Sprzedaży,
 4. zasady wykonywania zawartych drogą elektroniczną Umów Sprzedaży (w szczególności kwestie płatności ceny i dostawy),
 5. zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
 6. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Produktu.
 1. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), jak i do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientowi będącemu konsumentem na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży. W kwestiach nieuregulowanych Umową Sprzedaży zastosowanie ma Regulamin. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Umowie Sprzedaży należy przez to rozumieć także Regulamin. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Umowy Sprzedaży, postanowienia Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. Naruszenie Regulaminu jest jednoznaczne z naruszeniem Umowy Sprzedaży.
 4. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z Regulaminu jest język polski.
 5. Regulamin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
 1. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,
 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
 3. zmiany funkcjonalności Sklepu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 1. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zmianie. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, nie zmienia ich treści i warunków.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub bezskuteczne postanowienie zastąpić nowym, ważnym lub skutecznym postanowieniem.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne, w szczególności umożliwia zapoznanie się z asortymentem Sklepu tj. Produktami, ich dostępnością, głównymi cechami i cenami oraz zawarcie Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Produkty uwidocznione na stronach Sklepu.
 3. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.
 4. Informacja o głównych cechach, dostępności i cenie Produktu wyświetla się w Sklepie przy zdjęciu lub opisie Produktu.
 5. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 6. Jeśli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta każdorazowo z chwilą skorzystania Klienta ze Sklepu.
 7. Jeśli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, każda ze Stron może w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 8. W przypadku opuszczenia przez Klienta Sklepu, umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
 9. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Sprzedawcę do kontaktu, nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Regulamin obejmuje następujące Usługi Elektroniczne:

 1. przekazywanie informacji o danych teleadresowych Sprzedawcy,
 2. przekazywanie informacji związanych z bieżącą działalnością Sprzedawcy,
 3. przekazywanie informacji o oferowanych Produktach,
 4. dostęp do Konta,
 5. zarządzanie danymi podanymi w Koncie,
 6. zamawianie Produktów,
 7. powiadamianie o statusie Zamówień,
 8. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami,
 9. możliwość kontaktu ze Sprzedawcą, w szczególności możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz złożenia reklamacji,
 10. inne usługi świadczone przez Sprzedawcę na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Celem korzystania ze Sklepu, koniecznym jest spełnienie przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet,
 2. przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji,
 3. włączona obsługa JavaScript oraz zapis plików cookies,
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Celem korzystania z zakupionych w Sklepie Produktów, stanowiących materiały tworzone i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności z e-booków, w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF, Klient musi dysponować programem obsługującym takie pliki.
 2. W przypadku wydania Sklepu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Sklepu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może samodzielnie wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 5. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 6. Zamknięcie przeglądarki może spowodować usunięcie danych przesłanych do Sklepu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Klienta.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
 1. zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych Usług Elektronicznych z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta,
 2. modyfikacji świadczonych Usług Elektronicznych, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta,
 3. odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ,w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 Dnia Roboczego,
 4. zablokowania dostępu do zasobów Klienta zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Sprzedawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 5. rezygnacji z utrzymywania Konta lub dowolnej jego funkcjonalności, w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia ostatniego Zamówienia z wykorzystaniem Konta nie złożono żadnego nowego Zamówienia. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 1. Klient korzystając ze Sklepu ma prawo:
 1. zarządzania Usługami Elektronicznymi za pośrednictwem Konta, w tym edytowania podanych przez siebie danych,
 2. powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie,
 3. powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości Usług Elektronicznych,
 4. odstąpić od umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy. Powyższe nie ogranicza możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, umowa ta uważana jest za niezawartą,
 5. usunięcia założonego przez siebie Konta,
 6. zakończenia, w każdej chwili, korzystania z Usług Elektronicznych.
 1. Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest:
 1. korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 2. korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, zwyczajami, dobrymi obyczajami i obowiązującymi przepisami prawa,
 3. nie podawać danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 4. nie naruszać praw majątkowych lub dóbr osobistych Sprzedawcy, ani osób trzecich,
 5. nie dostarczać i nie przekazywać treści obraźliwych lub zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 6. nie wykorzystywać Usług Elektronicznych do publikacji informacji o charakterze komercyjnym,
 7. niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Sprzedawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.
 1. Usługi Elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Klienta na każdą ewentualną płatność najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową o świadczenie takiej usługi.
 2. Sprzedawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem niego odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych, w tym na skutek usunięcia Konta.
 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług Elektronicznych w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. treści udostępniane przez Klienta za pośrednictwem Usług Elektronicznych, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy,
 4. jakiekolwiek szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług Elektronicznych, będące następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 5. podania przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 6. nieprzestrzeganie przez Klienta postanowień Regulaminu.
 1. Sprzedawca oraz Klient zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona odpowiedzialności nie ponosi.

 

 1. REJESTRACJA KONTA
 1. Rejestracja Konta nie jest wymagana do zapoznania się z asortymentem Sklepu, jak również do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez:
 1. samodzielne, zdalne, prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji poprzez wprowadzenie wymaganych danych, w tym danych osobowych Klienta,
 2. zaznaczenie pola „Załóż konto”,
 3. potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. Sprzedawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracji, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej. Do momentu, kiedy Klient nie kliknie w link aktywacyjny, nie będzie mógł zalogować się do Konta.
 2. Klient może posiadać tylko jedno aktywne Konto.
 3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Klienta:
 1. Login,
 2. Hasło.
 1. W toku rejestracji Konta Klient może podać również dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży tj.:
 1. imię i nazwisko,
 2. firma/nazwa (w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami),
 3. adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 4. siedziba (w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami),
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. NIP (w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami).
 1. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 2. W ramach procedury rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala swój Login i Hasło. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Klientowi podczas rejestracji Konta.
 3. W toku rejestracji Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Rejestracja wymaga ponadto wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanych Zamówień.
 4. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto”. Umowa ta zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Każda ze Stron umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto” może ją wypowiedzieć w każdym czasie bez wskazania przyczyn. Klient może wypowiedzieć umowę przez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klienta aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej Stronie. Ustanie mocy wiążącej umowy następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu.
 7. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto” pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy.
 8. W przypadku ustania pomiędzy Stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Konto”, z upływem okresu wypowiedzenia, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

 

 1. LOGOWANIE DO KONTA
 1. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie na Konto.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionego w toku rejestracji.
 3. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania osobom nieuprawnionym.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Sklepu za pośrednictwem własnego Konta.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez skorzystanie z Formularza Zamówienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:
 1. wybór Produktu,
 2. dodanie Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie,
 3. wybór sposobu płatności z listy dostępnej w Sklepie,
 4. weryfikacja prawidłowości wprowadzonych danych,
 5. zaznaczenie pola oznaczonego jako „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Klient składając Zamówienie zobowiązany jest podać poniższe dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. firma/nazwa (w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami),
 3. adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 4. siedziba (w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami),
 5. numer telefonu kontaktowego,
 6. NIP (w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami),
 7. rodzaj Produktu/ów,
 8. ilość Produktu/ów,
 9. sposób płatności.
 1. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 2. W toku składania Zamówienia Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Złożenie Zamówienia wymaga ponadto wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w realizacji Zamówienia, a także zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Klienta w celu realizacji składanego Zamówienia.
 3. Do chwili zaznaczenia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych przez Klienta danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie Sklepu komunikatami. Po zaznaczeniu pola “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” samodzielna modyfikacja Zamówienia nie będzie możliwa. Celem modyfikacji zamówienia po zaznaczeniu pola “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 5. Złożenie Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną przez Klienta Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
 7. W przypadku braku możności zrealizowania Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o możliwych rozwiązaniach (częściowa realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia). W przypadku rezygnacji z części lub całości opłaconego Zamówienia, należna kwota w części obejmującej niedostarczone Produkty, zostanie przelana na konto Klienta.
 8. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu potwierdza przystąpienie do realizacji Zamówienia.
 9. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Klienta klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia.
 10. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przesłania Zamówienia.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 12. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej „Formularz Zamówienia”.
 13. Usługa Elektroniczna „Formularz Zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 14. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon. W przypadku faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu Formularza Zamówienia oraz podanie wymaganych danych.
 15. Z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej, paragon lub faktura VAT doręczona jest Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, załącznika zawierającego paragon lub fakturę w formacie PDF (.pdf). Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie paragonów lub faktur VAT elektronicznych w sposób wskazany powyżej, z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej.
 16. W celu otrzymania paragonu lub faktury VAT w formie papierowej Klient powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Sprzedawcy skierowanym na adres podany na wstępie Regulaminu. Żądanie wystawienia paragonu lub faktury VAT w formie papierowej powinno zawierać numer zamówienia oraz adres doręczenia.

 

 1. CENA
 1. Ceny wyrażone na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny wyrażone na stronach Sklepu są cenami brutto, zawierającymi wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne, należne w związku z zakupem Produktu.
 3. O cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą Potwierdzenia Zamówienia.
 5. Informacja na temat ostatecznej, całkowitej wartości Zamówienia, udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana w przesłanej niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia.

 

 1. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
 1. płatność internetowa, przy czym Sprzedawca wskazuje, że podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.;
 2. płatność przy użyciu karty płatniczej:
 1. Visa,
 2. Visa Electron,
 3. Mastercard,
 4. MasterCard Electronic,
 5. Maestro.
 1. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu 1 dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Klienta.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest do Klienta automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na otwarcie i pobranie zakupionego Produktu.
 3. Dostawa Produktu odbywa się poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej linku, za pomocą którego możliwe będzie otwarcie i pobranie Produktu w formacie PDF (.pdf).
 4. Termin dostawy Produktu liczony jest od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku opóźnienia w dostawie Produktu Klient jest proszony o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu może zostać zrealizowane poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres wskazany we wstępie Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Produkt jest zwracany.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient będący konsumentem korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący konsumentem powinien odesłać Produkt nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 10. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku zawarcia umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. w której Klient będący konsumentem wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient będący konsumentem żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w jego funkcjonowaniu.
 2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 Dni Roboczych licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zawiadomienia o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Klient dokonuje w formie pisemnej na adres wskazany we wstępie Regulaminu.
 5. Zawiadomienie o wadzie lub/i przerwie powinno zawierać:
 1. opis ujawnionej wady/przerwy,
 2. okoliczności oraz datę jej wystąpienia,
 3. dane kontaktowe Klienta,
 4. określenie żądanie.
 1. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta będącego konsumentem.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego konsumentem wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący konsumentem może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego konsumentem.
 4. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Klient będący konsumentem nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 6. Zawiadomienia o wadzie Klient będący konsumentem dokonuje w formie pisemnej na adres wskazany we wstępie Regulaminu.
 7. Zawiadomienia o wadzie powinno zawierać:
 1. opis ujawnionej wady,
 2. okoliczności oraz datę jej wystąpienia,
 3. numer zamówienia,
 4. dane kontaktowe Klienta,
 5. określenie żądanie.

Przykładowy formularz reklamacyjny można pobrać ze strony Sklepu.

 1. Klient będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Produkt został wydany. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu jego dostarczenie przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient będący konsumentem obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta będącego konsumentem o sposobie jej załatwienia.
 3. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Zgodnie z brzmieniem art. 558 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów; organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem posiada przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 2. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą.
 1. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Klient będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. SPORY
  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów strony, są zastrzeżone.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2134) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
 6. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania lub/i modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu.
 7. W celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu oraz bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Sklepu.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego przedsiębiorcą, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów Dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl